Orba s pluhy Kverneland s vlivem na emise

Vědecké studie potvrzují úzký vztah mezi snížením emisí CO2 a orbou.

Orba s pluhy Kverneland s vlivem na emise

Využívání a hospodaření s půdou ovlivňují emise CO2 a jedná se tedy o jev s dopadem na globální oteplování. Obsah humusu v půdě hraje významnou roli při ukládání uhlíku.  Orba, jako pěstební technologie, pomáhá vytvářet humus a tím snižuje emise CO2 a N20, které jsou 300 x škodlivější než CO2.

Na rozdíl od jiných hospodářských odvětví, zemědělství a lesnictví dokážou vázat uhlík a tím působí jako přírodní pohlcovače skleníkových plynů.

Hospodaření s půdou přispívá k ochraně klimatu

Půda dokáže vázat uhlík a funguje jako pohlcovač uhlíku. Půdní uhlík může být také uvolňován emisemi CO2 a dusík kysličníkem dusným (N20), což zvyšuje emise skleníkových plynů.
To je důvod, proč je důležité zabývat se využíváním půdy a hospodařením s půdou stejně jako jejich změnami, abychom nějakým způsobem řídili potenciál globálního oteplování. 

Následující kapitoly definují CO2, N20 a humus, vysvětlují jejich vzájemné působení a odhalují výsledky vědeckých studií srovnávající zemědělské pěstební techniky s ohledem na nízké emise CO2 - N20.

CO2 a růst rostlin

Uhlík se v ovzduší objevuje jako C v CO2. Pomocí fotosyntézy rostliny odebírají uhlík z CO2, kombinují jej s vodíkem z vody z půdy (H20) a pomocí sluneční energie vytváří cukr (CH20). Nakonec metabolismus rostlin uvedený cukr zpracovává a tvoří složené molekuly popisované jako rostlina, dnes jako „organický materiál“.

CO2 and  plants

Nevyrovnaná schopnost půdy vázat CO2

Zemědělsky využívaná půda je největším pozemským úložištěm organického uhlíku. Přitom je nutno uvést, že schopnost půdy vázat uhlík se velmi liší podle oblastí a půdních typů. Například rašelinné půdy dokážou vázat daleko více uhlíku než minerální půdy.

2021-11-19 17_39_38-KV brochure SOIL_GB_LR.pdf and 3 more pages - Work - Microsoft​ Edge
2021-11-19 17_39_01-KV brochure SOIL_GB_LR.pdf and 3 more pages - Work - Microsoft​ Edge

Humus: klíčový faktor úrodnosti půdy

Humus se nachází ve svrchní půdní vrstvě. Ideálně zdravé složení půdy je podle obecné shody následující:

Diagramm Soil 3D_3-1 (1)

Humus tvoří zbytky rostlin (organický materiál), které půdní živočichové a organismy přetvářejí v organickou hmotu. Dodává živiny rostlinám, absorbuje vodu jako houba a udržuje půdu pohromadě.
Humus má pozitivní vliv na výnosový a investiční potenciál půdy. Vyšší obsah humusu dokáže zvyšovat kapacitu půdy zadržovat vodu a tak i dostupnost vody. Navíc se půdy bohaté na humus na jaře rychle ohřívají díky tmavé barvě, což podporuje růst rostlin. 

Humus – CO2 a ochrana klimatu

Uhlík představuje téměř 60 % humusu a je tak nejdůležitějším prvkem v půdní organické hmotě.

Podíl obsahu humusu v půdě vyplývá ze složitého vzájemného působení mezi:

  • množstvím a složením vstupních organických materiálů do půdy.
  • přeměnou, rozkladem a stabilizací organických materiálů v půdě.
2021-11-19 17_34_26-Extract from WIP Humus - Carbon - CO2 [Read-Only] - PowerPoint

Humus nese velkou odpovědnost za klima: pokud klesne přísun organického uhlíku do země, dochází k uvolňování kysličníku uhličitého (CO2). Jakmile se přísun zvýší, CO2 je vázán v půdě. Dlouhodobě stabilní množství humusu (kg/ha) v půdě je obzvlášť důležité pro ochranu klimatu.

Humus a orba

Obsah humusu v půdě je nutné udržovat a chránit. Při vyhodnocení vlivu různých pěstebních technologií na obsah humusu v půdě, výsledky hovoří jasně: technologie s minimální kultivací půdy nebo bez nemají na stav humusu žádný pozitivní dopad.

Ve více než 100 polních studiích provedených v Německu, které analyzovaly celý půdní profil, došel Thünenův institut k závěru: pěstební technologie bez zpracování půdy vedou k mnohem nižšímu ukládání uhlíku na ha a rok. Podle mnohých jiných studií dokonce docházelo k úbytku humusu.

Vysvětlení podává Dr. Axel Don, z Thünen Institute: „Humus se tvoří ze zbytků kořenů a plodin a také z organických hnojiv, jako je hnůj a kejda. Do půdy vstupuje hlavně svrchu. Bez obrácení půdy pluhem zůstává nově vytvořený humus blízko povrchu a nevmíchává se do ornice rovnoměrně. A je tu další negativní efekt: bez kypření půdy existuje pravděpodobnost zvýšeného mikrobiálního rozkladu dusičnanů a vyšších emisí oxidu dusného (N20). Tento plyn je více než 300x škodlivější pro klima než CO2.

[Zdroj: Thünen Report č. 64, listopad 2018, strana 194ff]

Podobné výsledky a závěry jsou také prokázány v panevropské studii s názvem „Projekt chyťte C“

Ploughing is environmentally friendly

Proč orat s produkty společnosti Kverneland?

Orba je vědecky potvrzena jako účinná pěstební technologie, která napomáhá tvorbě humusu, váže CO2 a brání uvolňování škodlivého plynu N20 do ovzduší. Orba musí být prováděna správným způsobem. Orební tělesa Kverneland to umí. Jsou konstruovány do všech půdních podmínek a celý svět je díky vysoké výkonnosti dobře zná. Orání s pluhy značky Kverneland je krok směrem k vyšším výkonům a ziskům: efektivní metoda bez přípravků na ochranu rostlin pro předseťové zpracování půdy s kontrolou plevelů, slimáků a škůdců. Orba pluhem uzdravuje poškozená pole a vytváří optimální podmínky pro růst rostlin: ideální rovnováhu obsahu vody, vzduchu a minerálů a humusu.

Youtube_Templates_KV_Optima V SX 2021_IT

Můžeme Vám poradit nebo předvést náš stroj?