O SPOLEČNOSTI KUBOTA A NAŠEM PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Kverneland Group, včetně značek Kverneland a Vicon, je dceřinou společností podniku Kubota Holdings Europe B.V.

Společnost Kubota Holdings Europe B.V. a její dceřiné (Kverneland Group, včetně značek Kverneland a Vicon) a přidružené společnosti (dále jen „společnost Kubota“) berou ochranu soukromí a osobních údajů velmi vážně.

Společnost Kubota chápe, že transparentnost a respekt jsou základními aspekty dlouhodobých vztahů, a proto vyvíjí veškeré úsilí k ochraně poskytnutých informací, pokud jde o používání webových služeb a řešení společností.

Toto oznámení o ochraně soukromí popisuje typy osobních údajů, které shromažďujeme, jak tyto údaje používáme, s kým je sdílíme. Naše postupy ochrany soukromí se mohou v jednotlivých zemích, ve kterých působíme lišit tak, aby odrážely místní postupy a právní požadavky.

2.     CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE

Na osobní údaje zde odkazujeme ve smyslu následující definice, uvedené v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):
veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (‛subjektu údajů’); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby“. 

3.     KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA OSOBNÍ ÚDAJE

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na veškeré osobní údaje poskytnuté nebo nashromážděné společností Kubota nebo jejími dceřinými (Kverneland Group, včetně značek Kverneland a Vicon) a přidruženými společnostmi. Odkazy v těchto zásadách ochrany osobních údajů na výrazy „Kubota“, „my“, „nás“ nebo „naše“ znamenají společnost Kubota Holdings Europe B.V. a její dceřiné (Kverneland Group, včetně značek Kverneland a Vicon) a přidružené společnosti.

Každý subjekt Kubota, který spravuje způsoby, jimiž jsou osobní údaje shromažďovány a účely, k nimž jsou osobní údaje použity, vystupuje pro příslušné místní legislativy a evropského nařízení o ochraně údajů jako příslušný „správce údajů“.

Prostřednictvím Centra ochrany osobních údajů společnosti Kubota můžete požádat o kontakt se subjekty Kubota odpovědnými za shromažďování a používání osobních údajů pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně soukromí. V části „Jak nás můžete kontaktovat“ najdete kontakt pověřený ochranou soukromí.

Naše internetové stránky mohou poskytovat odkazy na jiné internetové stránky. Tyto internetové stránky mohou fungovat nezávisle na naší společnosti. Propojené internetové stránky mohou mít svá vlastní oznámení nebo zásady týkající se ochrany osobních údajů. Pokud některé propojené weby navštívíte, pak doporučujeme je důkladně přezkoumat. Propojené internetové stránky, které navštívíte nevlastníme, nekontrolujeme a neneseme odpovědnost za jejich obsah (včetně souborů „cookies“ používaných na daných stránkách), za jakékoli použití těchto internetových stránek ani za zásady ochrany osobních údajů na stránkách s nimi propojených odkazy.

4.     JAK SHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost Kubota a její dceřiné (Kverneland Group, včetně značek Kverneland a Vicon) a přidružené společnosti shromažďují osobní údaje a data o stroji, osobní údaje, získané například při používání našich internetových stránek, zakoupením a využíváním našich produktů / služeb nebo když nás kontaktujete. Také získáváme osobní údaje od našich obchodních partnerů a přidružených společností, jako jsou prodejci nebo distributoři, s nimiž máme obchodní vztahy, nebo od subjektů, se kterými jsme uzavřeli smlouvu pro účely průzkumu trhu. 

Kategorie údajů, které o vás shromažďujeme 

 • Kontaktní informace a fyzická poloha (jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, číslo faxu, ID zákazníka, preferovaný jazyk a kontakt)
 • Informace o vztazích (informace týkající se dotazů, nákupů, regionální polohy a další demografické informace a transakce prodejce)
 • Údaje o stroji a použití (údaje o stroji, generované, shromážděné nebo uložené ve stroji/terminálu, jako je stav stroje a provozní údaje stroje, které zahrnují hodiny provozu, spotřebu paliva a diagnostická data zařízení). V případě, kdy využíváte naše produkty nebo služby Telematics, také shromažďujeme informace GPS
 • Informace o transakcích (v případech, kdy s námi, našimi prodejci nebo obchodními partnery vstupujete do interakce prostřednictvím nákupů a zákaznických účtů)
 • Finanční informace a přidružené informace (jméno a příjmení, datum narození, číslo sociálního pojištění/ úřední osobní identifikační číslo/kód, e-mailová adresa, domácí telefonní čísla a číslo mobilního telefonu, jakož i určité informace o zaměstnání, příjmech a zápočtech a informace o činnostech v oblasti financování a leasingu zařízení)
 • Informace, které shromažďujeme online. V případech, kdy s námi komunikujete, shromažďujeme osobní údaje pomocí automatických prostředků, jako jsou například soubory cookie. Tímto způsobem získáváme následující informace: - IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, odkazující adresy URL a informace o provedených akcích nebo interakci s našimi digitálními aktivy.
 • Naše internetové stránky používají službu pro internetovou analýzu Google Analytics („Google Analytics“), poskytovanou společností Google, a provádějí anonymizaci osobních údajů za účelem provádění analýz dat

Jak využíváme shromážděné údaje

Údaje, které získáme zpracováváme (shromažďovat, ukládat a používat) způsobem slučitelným s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Snažíme se udržovat přesné a aktuální informace a neuchováváme je déle, než je nezbytné.

Zavazujeme se uchovávat informace v souladu se zákonem, jako například informace potřebné pro účely daně z příjmu a auditu.

Účel shromažďování a zpracování údajů

Společnost Kubota používá osobní údaje k tomu, aby mohla poskytovat optimalizované služby a řešení nebo mohlo upozornit na další produkty či služby, jak je uvedeno dále.

 • Splnění požadavku. Pokud na našich internetových stránkách nebo na různých akcích použijete naši funkci dotazování, soutěžení nebo průzkumu, můžeme sdělené informace použít v souvislosti s dalšími informacemi, abychom poskytli vhodné nabídky produktů a služeb a lépe tak reagovali na konkrétní dotazy na produkty či služby, nebo na stížnosti.
 • Pokud používáte funkci „Dealer Locator“ (vyhledávač prodejce) nebo „Build My Kubota“ (Chci postavit vlastní stroj Kubota) mohou být poskytnuty našim prodejcům, aby mohli splnit požadavek. Primární účel ke zpracování osobních údajů je „legitimní zájem“.
 • Marketing a propagace. Společnost Kubota může využít informací, které poskytnuté prostřednictvím transakcí a našich internetových stránek, k uvádění nových produktů a služeb na trh. S první zaslanou obchodní nabídkou požádáme o dodatečný souhlas, který je možné kdykoliv zrušit. Zákonným základem ke zpracování osobních údajů pro účely elektronického marketingu je „souhlas“. 
 • Zákaznický servis a podpora. Informace shromažďujeme a používáme na podporu našich zákaznických služeb a podpůrných činností nebo s nimi souvisejících transakcí. To může mimo jiné zahrnovat aktualizaci a zabezpečení záručních služeb, financování nebo nákup, dodávku produktů a podporu údržby a rovněž poskytování informací o servisním prodejci. Součástí podpory je také sdílení dat, pokud je to zapotřebí pro poskytnutí služby nebo provedení požadovaných transakcí. Primární účel ke zpracování osobních údajů je „legitimní zájem“.
 • Žádosti o zaměstnání. Informace, které nám zašlete poštou nebo online prostřednictvím některé internetové stránky nebo portálu Kubota určených k tomuto účelu, můžeme použít ke stanovení způsobilosti pro jakékoli volné pracovní místo, o které jste požádali, a to v souladu s inzerovanými kritérii způsobilosti a jakýmkoli příslušným oznámením o ochraně osobních údajů. 
 • Vylepšování výkonu. Osobní údaje a údaje o strojích používáme také v rámci provozování našich obchodních činností, ke kterým patří analyzování naší výkonnosti, plnění našich zákonných povinností, rozvoj našich pracovníků a provádění výzkumu.

5.     DŮVODY PRO SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Kubota může sdílet osobní údaje a údaje o strojích s následujícími stranami:

 • Obchodníky, distributory, obchodními partnery a přidruženými společnostmi s oprávněním poskytovat v našem zastoupení určitou část našich služeb a produktů v souvislosti s prodejem produktů Kubota, interních podnikových procesů nebo obsluhy účtů či transakcí.
 • Marketingovými partnery, aby mohli přímo zasílat obchodní nabídky, pokud jste k tomu dali souhlas.
 • Auditory, regulačními orgány a dalšími subjekty, pokud je zákonem požadováno úřední zveřejnění. Osobní údaje můžeme zpřístupnit v souladu se soudními příkazy a právními nebo regulačními požadavky, abychom předešli zranění, smrti, ztrátám, podvodům nebo zneužití, abychom chránili práva spol. Kubota nebo hájili spol. Kubota v soudním řízení, a v případě potřeby v souvislosti s prodejem nebo převodem obchodního majetku.
 • Jakýmikoliv třetími stranami, s nimiž můžeme osobní údaje sdílet a které jsou povinny uchovávat osobní údaje v bezpečí a používat je pouze k plnění služeb, které poskytují naším jménem. Poté, co již osobní údaje nebudou k plnění uvedených služeb potřebovat, zlikvidují tyto informace v souladu s našimi postupy. Jestliže budeme chtít předat citlivé osobní údaje třetí straně, učiníme tak výhradně poté, co jsme získali souhlas, pokud nebudeme povinni tak učinit ze zákona a/ nebo na jiném právním základě.

6.     UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Kubota osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytnou a přiměřenou pro účely jejich zpracování.

7.     PRÁVA A VOLBY

Máte určitá práva vzhledem k osobním údajům, které uchováváme. Rovněž nabízíme určité volby ohledně toho, jaké osobní údaje získáváme, jak je využíváme. V souladu s příslušnými zákony máte právo:

 • přistupovat k osobním údajům zpracovávaným společností Kubota. Konkrétně můžete obdržet potvrzení o uchovávání osobních údajů, požádat o přístup k osobním údajům, obdržet kopie osobních údajů.
 • požádat o opravu, aktualizaci a odstranění osobních údajů.
 • z legitimních důvodů vznášet námitky týkající se zpracování osobních údajů;
 • vznášet námitky ohledně využívání osobních údajů pro účely průzkumu, včetně komerčních účelů (marketing);
 • kdykoliv zrušit prohlášení o souhlasu vydané prostřednictvím internetových stránek nebo jakýmkoliv jiným způsobem (pokud existuje) s budoucím účinkem, a kdykoli přistupovat ke znění takového prohlášení o souhlasu.
 • Při návštěvě našich internetových stránek můžete zrušit shromažďování a používání určitých informací, které získáváme automatizovanými prostředky. Prohlížeč vám může sdělit, jak dostávat upozornění a rušit přijímání určitých typů souborů cookie. Další informace o souborech cookie a možnostech zabránění jejich přijímání naleznete na odkazu zde.

8.     POUŽITÍ GOOGLE ANALYTICS

Tyto internetové stránky používají internetovou analytickou službu „Google Analytics“, poskytovanou společností Google , Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále „Google“).

Služba Google Analytics používá soubory cookie, které nám pomáhají analyzovat používání internetové stránky. Tyto informace používáme ke zlepšení nabídky a služeb internetových stránek.

Veškeré informace generované souborem cookie jsou zpravidla přenášeny a ukládány společností Google na servery ve Spojených státech. Vzhledem k tomu, že tyto internetové stránky mají zavedenou funkci anonymizace IP, kterou nabízí Google, bude IP adresa před převodem do USA zkrácena dle podmínek dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a zkrácena bude tam.

Google tyto informace použije jako pověřený zpracovatel údajů, aby společnosti Kubota pomohl vyhodnotit používání jejích internetových stránek, sestavovat zprávy o činnosti těchto stránek a poskytovat další statistické a analytické služby související s jejich používáním. IP adresa přenášená prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s žádnými dalšími údaji vedenými společností Google.

Můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie o používání tohoto webu (včetně IP adresy) a deaktivovat sledování Google Analytics na všech internetových stránkách, když si stáhnete a instalujete zásuvný modul prohlížeče, který je dostupný zde http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jako alternativu k instalaci zásuvného modulu prohlížeče nebo v případě, že používáte internetové stránky s prohlížeči v mobilních zařízeních, můžete také vypnout sledování prováděné službou Google Analytics, když kliknete na následující odkaz na odhlášení:

 • Odhlášení ze sledování Google Analytics: V tomto případě bude do prohlížeče umístěn soubor cookie pro odhlášení, který zabrání dalšímu sledování užívání těchto internetových stránek službou Google Analytics. Nezapomeňte, že pokud smažete všechny soubory cookie uložené ve vašem zařízení, budete se muset odhlásit znovu
 • Musíte se také odhlásit pro každé zařízení, které používáte k návštěvě našich internetových stránek. Chcete-li získat přehled o ochraně osobních údajů na Googlu, klikněte níže na https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

9.     JAK UDRŽUJEME A CHRÁNÍME OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme předat příjemcům v jiných zemích, než je země, v níž byly tyto informace původně shromážděny. Tyto země nemusí mít stejné zákony o ochraně osobních údajů jako země, v níž jste informace původně poskytli. Pokud osobní údaje předáváme do jiných zemí, tak je chráníme tak, jak je popsáno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, nebo jiným způsobem, o kterém informujeme již v průběhu doby sběru údajů.

Upozorňujeme, že společnost Kubota provádí pečlivý proces due diligence, na jehož základě vybere zpracovatele údajů, se kterými sdílí osobní údaje. Pro zajištění ochrany osobních údajů má společnost Kubota uzavřené příslušné smluvní závazky.

10.      JAK UDRŽUJEME A CHRÁNÍME OSOBNÍ ÚDAJE

Bezpečnost osobních údajů je pro společnost Kubota důležitá. Náš závazek chránit informace, které shromažďujeme, bereme velmi vážně. Udržujeme administrativní, technické a fyzické záruky určené k ochraně osobních údajů nebo shromažďujeme informace proti náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, vyzrazení nebo použití.

Účelem těchto záruk je chránit důvěrnost, neporušenost a dostupnost informací, které spravujeme. Pravidelně vyhodnocujeme rizika spojená s ochranou informací a podle toho aktualizujeme naše zásady, postupy a technologie.

Ukládáme osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, k němuž byly osobní údaje shromážděny, pokud není příslušným zákonem vyžadováno nebo povoleno jinak.

Přijímáme opatření ke zničení nebo trvalé deidentifikaci osobních údajů, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud již osobní údaje nejsou potřebné k účelům, pro které jsme je shromažďovali.

U žádného přenosu údajů přes internet ani jiným způsobem však nelze zaručit jeho 100% bezpečnost. Proto i přes veškeré úsilí o ochranu soukromí společnost Kubota nemůže zabezpečit ani zaručit bezpečnost žádných informací.

11.      AKTUALIZACE NAŠEHO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto oznámení o ochraně osobních údajů je pravidelně a bez předchozího upozornění aktualizováno, aby odráželo změny v našich postupech v oblasti ochrany soukromí.

Na příslušných internetových stránkách umístíme výrazně viditelné oznámení, které informuje o všech významných změnách v našem Oznámení o ochraně soukromí, na jehož konci uvedeme, kdy bylo naposledy aktualizováno.

Když provedeme aktualizaci našeho sdělení o ochraně soukromí, pak za určitých okolností můžeme požádat o souhlas.

12.      JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Máte-li jakékoli dotazy nebo komentáře týkající se tohoto oznámení o ochraně soukromí, postupů ochrany těchto údajů ze strany společnosti Kubota, nebo chcete uplatnit svá práva nebo aktualizovat informace či preference, které jste nám poskytli, pak nás kontaktujte na adrese:

Vedoucí pověřený ochranou údajů

Kubota Holdings Europe B.V.
Hoofdweg 1264,
2153LR Nieuw-Vennep Nizozemsko
kuk_g.privacy@kubota.com

Listopad 2019

Můžeme Vám poradit nebo předvést náš stroj?